Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB HOS:

Mesoskinline (Dermatech-group)

Juelsmindevej 57

DK-7120 Vejle – Danmark

Telefonnr.: (+45) 71741108

E-mail: contact@dermatech-group.com

CVR-nummer: 34563381

 1. ANVENDELSE
  1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb fra Mesoskinline (Dermatech-group), CVR-nr. 34563381 (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”).
 2. PRISER
  1. Alle angivne priser er uden gældende moms.
  2. Moms opkræves ikke til firmaer i EU uden for Danmark, der har et gyldigt momsnummer eller til købere i lande uden for EU. De leverede varer forbliver vores ejendom, indtil alle krav mod køberen er afregnet.
  3. Mesoskinline forbeholder sig ret til ændring af priser uden varsel.
 3. BETALING
  1. Betaling skal ske ved ordreafgivelse. Betaling kan ske med kreditkort, PayPal eller bankoverførsel.
  2. Da Mesoskinline kun sælger til distributører, forhandlere eller købere, der bruger produkterne i erhvervsøjemed, er der ingen afbestillings- eller fortrydelsesret.
 4. LEVERING OG LEVERINGSTID
  1. Levering af ordrer sker normalt med TNT eller GLS, inden for 3-4 arbejdsdage efter at ordren er modtaget. Mesoskinline påtager sig intet ansvar for overholdelse af den ønskede og forventede leveringstid.
  2. I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 10 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.

ALTERNATIVT

  1. Forsendelsesmåden bestemmes af sælger, og forsendelsen sker i øvrigt for Købers risiko.
  2. Såfremt Køber måtte ønske leverancen særligt beskyttet eller emballeret, leveres en sådan beskyttelse eller emballage alene efter forudgående særskilt aftale med Sælger herom, og Køber faktureres alle omkostninger herved.
 1. FORCE MAJEURE
  1. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation [BØ1] [PK2] af større varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandører uanset årsagen hertil.
  2. I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter er berettigede til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.
 2. GARANTI OG MANGLER
  1. Eventuel garanti er beskrevet på produkterne på www.mesoskinline.com.
  2. For mangler på varer med garanti er garantiperioden 2 år fra levering af varerne til køber.
  3. Det påhviler Køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler. Reklamationer over, at det leverede er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede varer ved modtagelsen, skal ske skriftligt, umiddelbart efter varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 8 dage efter modtagelsen. Reklamationer skal klart beskrive, hvori manglen består samt ventuelt billedmateriale.
  4. Garantien er betinget af, at varen omgående, og inden 14 dage efter at fejlen er konstateret eller burde være opdaget, tilsendes Sælger franko, idet krav herom dog senest skal være rejst inden 12 måneder fra leveringsdatoen.
  5. Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med Købers undersøgelsespligt, kan ikke påberåbes efter udløbet af overstående frister.
  6. Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, varen omleveret, eller købesummen for det solgte krediteret Køber.
 3. ANSVARSBEGRÆNSNING
  1. For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
   1. Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
   2. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed[BØ3] [PK4] .
   3. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sælger. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af Købers retsforhold over for tredjemand.
 4. RETURVARER
  1. Køber har ikke ret til at returnere varer og leverancer fra Sælger, medmindre dette forudgående og skriftligt er aftalt. Såfremt dette er aftalt, krediteres godkendte returvarer normalt med fradrag af 15 % af salgsprisen ekskl. moms ved frankolevering til Sælgers lager eller et andet af Sælger anvist sted i Danmark.
 5. PRODUKTANSVAR
  1. Sælger skal af Køber holdes skadesløs, i den udstrækning Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådanne skader eller tab, som Sælger efter pkt. 7 ikke er ansvarlig for over for Køber.
  2. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
  3. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

ALTERNATIVT:

  1. For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang at intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

 1. BESKRIVELSER
  1. Alle specifikationer og oplysninger om dimensioner, kapacitet, pris, ingredienser og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende, i det omfang at disse udtrykkeligt er gengivet i ordren, eller der specifikt henvises til dem.
  2. Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af Sælger solgt produkt måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Sælger berettiget til at levere produktet med de(n) nu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.
 2. Ophavsret
  1. Mesoskinline® er varemærkebeskyttet og må kun bruges til reklameformål med skriftlig tilladelse fra Dermatech-group. Det samme gælder for ethvert tekst- og copyrightbeskyttet billede, der bruges til reklameformål.
 3. Jurisdiktion/gældende lov
  1. Levering af ordrer sker normalt med TNT eller GLS, inden for 3-4 arbejdsdage efter at ordren er modtaget. Mesoskinline påtager sig intet ansvar for overholdelse af den ønskede og forventede leveringstid.


 [BØ1]eally? J

 [PK2]ja

 [BØ3]This does not make sense

 [PK4]Jo, det må det gøre, det er udarbejdet af advokat